Search form

Kuan 3:8

8Ta mássiki nu arán naw ammu nu kunnasi yù kesimmu na, á mesimmu gemma. Á yù paddák yù keyarigán na, ta arán naw ammu yù paggapuán na ánna pappángetán na, ngam ginnán naw yù sarò na. Á kunnian gapay sù keyanâ na tolay kâ Namarò megapu sù Ikararuá na,” kun ni Apu Kesu.