Search form

Kuan 5

Yù Pamammapiá ni Apu Kesu sù Tolay nga Natay yù Gadduá na Baggi na

1Á kabalid da nappassiár ta ili na Kana, jimittál yù piestá nayù ira Kudio, á giminon di Apu Kesu ta ili na Jerusalem, tapè nakipiestá ira.

2Á ajjan ta Jerusalem yù danum nga ájjigután nga mangngágan ta Betseda sù ággubobuk nga Kebru,+ nga aranni ta puertá na ili nga ángngitallungád da ta karneru. Á nalepuanán yù danum ta límá nga állirumán nga nattutuppang. 3Á kitáru yù ira tatolay nga gipeddán nga máttakì nga naggián tán, nga buling, pilay, ánna yù ira natay yù gadduá na baggi ra, ta iddi-iddagád da lâ yù pappalung na danum. 4Ta ajjan kanu yù daroban ni Namarò nga en na ikáddagâ palapalungan yù danum. Á pappalung na danum, mammapiá yù mapolu nga tolay nga mabbassung kuna.

5Á ajjan tán yù tolay nga natakì ta tallupulu ta walu nga dagunin. 6Á nasingan ni Apu Kesu, á ammu na ta nagiddá ta nabayágin. Á iniyabbû na laguk ni Apu Kesu kuna, “Ikáyâ mu ta mammapiá ka?” kun na. 7Á simibbák yù matakì, á kinagi na kâ Apu Kesu, “Wan, Apu, ngam awán ta mangipay nikán sù danum ta pappalung na. Á pakáddè ku ta danum, ajjanin yù mapolu ánnè nikán,” kun na. 8Á kinagi ni Apu Kesu kuna, “Arà, manáddak ka laguk. Apam mu yù dapam mu, á mallakák ka,” kun na. 9Á dagarágâ nammapiá yù tolay, á inâ na yù dapan na, á nallakák nga nánaw. Á Sabadu yù pammapiá nayù tolay, nga ággibannák na Kudio.

10Á gapu ta Sabadu yù pammapiá nayù tolay, kinagi nayù ira karakalán nga Kudio kuna, “Sabadu ággawo, nga mangilin nga ággaw. Á mekontará gemma sù tunung tam yù mangáttu ta ággaw nga ággibannák tam. Ngattá, ta káttuam mu yù dapam mu?” kud da. 11Á simibbák yù tolay, á kinagi na nira, “Yù tolay nga namammapiá nikán, aggina yù nakkagi nikán ta apak ku yù dapak ku ánna mallakárà,” kun na. 12Á iniyabbû da kuna, “Asinni yù tolay nga naddok nikaw ta apam mu yù dapam mu ta mallakák ka?” 13Ngam arán na garè ammu nayù tolay nu asinni yù namammapiá kuna, ta napakáru yù ira tatolay tán, á dagarágâ nga nánaw si Apu Kesu.

14Á manganánnuán, narángnganán ni Apu Kesu yù tolay sù mangilin nga kapilliá, á kinagi na kuna, “Innam mè! Nammapiá ken! Ari ka laguk mamidduá nga malliwâ, marakè mappanà yù mesimmu sangaw nikaw ánnè sù ngaw jigâ mu,” kun na. 15Á pakasingan nayù tolay kâ Apu Kesu, á nánaw laguk, á en na kinagi sù ira karakalán nga Kudio ta si Apu Kesu yù namammapiá kuna. 16Á yáyù nga napporay yù ira karakalán nga Kudio kâ Apu Kesu, á jinigirigâ da, gapu ta ággaw nga ággibannák da yù pamammapiá na sù matakì.

17Ngam simibbák si Apu Kesu, á kinagi na nira, “Si Namarò nga Ammò ku, uputan na paga yù pattarabáku na, maguray lâ nga ággaw. Á kunnian gapay nikán, mattarabákungà, ta uputak ku nga tuppálan yù ngámin nga ipakuá nayù Yámà nikán, maguray lâ nga ággaw,” kun na. 18Á yáyù nga nappanà yù lusso nayù ira karakalán nga Kudio kâ Apu Kesu, á inigagánge ra papatáyan, nga ari lâ megapu sù arán na kinuruk nga kustombare ra ta meyannung sù ággaw nga ággibannák da, ngam megapu paga ta pangigittá na sù baggi na kâ Namarò, ta kinagi na ta si Namarò yù yáma na.

Yù Pakáwayyá nayù Anâ ni Namarò

19Á gapu ta pamaliwâ nayù ira karakalán nga Kudio kâ Apu Kesu, kinagi na laguk nira, “Kukurugán nga kuruk yù kagiak ku nikayu. Arák ku mororay yù akkuák ku. Ngam yá lâ akkuák ku yù masingak ku nga akkuán ni Namarò nga Yámà. Á ngámin yù akkuán nayù Yámà, yáyù gapay akkuák ku, sikán nga Anâ na. 20Ta ayatan nangà nayù Yámà, á yáyù nga ipasingan na nikán yù ngámin nga akkuán na. Á ipakuá na paga sangaw nikán yù akka-akkuák ku nga makapállâ ánnè karannian nga kingnguâ, tapè mapállâ kayu sangaw.

21“Á kunnayà kâ Yámà, ta paginnanolayan na yù ira námmatay, ánna iddán na ira ta inángà tapè matolay ira. Á kunnian gapay yù akkuák ku, sikán nga Anâ na, ta paginnanolayak ku ánna tolayak ku yù ira nga ikáyâ ku tolayan. 22Á ari yù Yámà yù mamanunnù ta tolay, nu ari lâ sikán nga Anâ na, ta inikatalà na nikán nga Anâ na yù mamanunnù ta ngámin, 23tapè dayáwad dangà nayù ira ngámin nga tatolay ta kunnay sù áddáyo ra kâ Namarò nga Yámà. Á yù tolay nga ari maddáyaw nikán nga Anâ na, arán na gapay dayáwan yù Yámà nga naddok nikán.

24“Kukurugán nga kuruk yawe nga kagiak ku nikayu. Yù tolay nga magginná ta ubobuk ku ánna manguruk kâ Namarò nga naddok nikán, mepattolay nga mepaggián kâ Namarò ta áddè ta áddè. Á aringin mokum, ta napakomá ngin yù liwiliwâ na, á ásigurán nen ni Namarò, á apan na sangaw nga mesipà kuna ta áddè ta áddè. 25Á kuruk yù kagiak ku nikayu. Ngámin nga tatolay nga ari paga manguruk nikán, kunnay ta natay iren gapu ta nesinná ira kâ Namarò. Ngam ajjanin yù awayyá ra kunangane nga makaginná ta pagágál ku, á yù ira nga magginná ánna manguruk nikán nga Anâ ni Namarò, mepattolay ira nga mesipà kâ Namarò ta áddè ta áddè. 26Ta sigga-inángà si Ammò ku, nga manotolay. Á sikán gapay, sigga-inángakà, ta iniyawâ ni Ammò ku nikán nga Anâ na yù awayyâ nga manotolay. 27Á iniyawâ na gapay nikán yù pakáwayyâ nga mamanunnù ta ngámin, gapu ta sikán yù Kaká na ngámin na tatolay.

28“Ari kayu mapállâ sù kinagì, ta duttál sangaw yù pakáddekán nga ággaw, á ngámin yù ira námmatay, maginná ra yù ngárál ku. 29Á pakaginná ra, mallawán ira sù tanam da. Á yù ira nga napiá yù kingngikingnguá ra ta keggá ra ta dabbuno, maginnanolay ira nga mepattolay kâ Namarò ta áddè ta áddè. Á yù ira nga narákè yù kingngikingnguá ra ta keggá ra ta dabbuno, mallawán ira gapay ta tanam da nga mekanâ sù pangukum ni Namarò, ta pagikaruan na ira,” kun ni Apu Kesu.

Yù ira Mangipakánnámmu kâ Apu Kesu

30Á kinagi na laguk ni Apu Kesu, “Arák ku mororay yù akkuák ku, ta si Namarò nga Yámà yù naddok nikán, á ta kun na kagian nayù Yámà nikán, kunnian galâ yù pamanunnù ku. Á yáyù nga matunung yù ámmanunnù ku, ta ari yù urè yù tuttulak ku, nu ari galâ yù ure nayù Yámà.

31“Á nu sikán lápay nakuan yù makkagi ta meyannung ta baggì, arán naw gemma kurugan yù kagiak ku. 32Ngam ajjan yù tanakuán nga mangipakánnámmu ta meyannung nikán, nga yù Ammò ku, á ammù ta kuruk ngámin yù kagian na.

33“Á sikayu, jinok naw yù ira mangiyabbû kâ Kuan ta meyannung nikán, á kuruk gapay yù kinagi ni Kuan. 34Á arák ku gemma awágan yù tolay nga makkagi ta meyannung nikán, ngam ipanonò ku nikayu yù kinagi ni Kuan, tapè meyígù kayu. 35Á meyárik si Kuan ta isingan nga maggatang, ta pannawagan na yù nonò na tolay. Á pakaginná naw ngaw sù pangilayalayâ ni Kuan, nagayáyâ kayu ta mabì. 36Ngam ajjan yù makáwayyá nga mangipakánnámmu ta kuruk yù ubobuk ku, nga yù ira makapállâ nga pinagaddátù, nga inipakuá nayù Yámà nikán. Á danniaw nga inipakuá ni Ammò nikán yù makáwayyá ánnè sù pangilayalayâ ni Kuan. Danniaw yù ipanguruk naw ta si Namarò yù Yámà nga naddok nikán.

37“Á yù Yámà nga naddok nikán, aggina gapay yù mangipakánnámmu sù meyannung nikán. Ngam sikayu, arán naw bulubugá gininná yù ngárál na, á arán naw nasingan. 38Á arán naw inalawâ yù bilin na, ta arán nawà kurugan, nga jinok na. 39Á gigiámmuan naw yù dán nga netúrâ nga ubobuk ni Namarò, gapu ta kagian naw ta yáyù pakálerán naw sù mannanáyun nga ipakkatole naw. Á mássiki uputan naw nga bibbiran dannian nga netúrâ, arán naw tákkilalán ta sikán gemma yù kakágiad da. 40Ngattá, ta manakì kayu manguruk nikán, á sikán yù makáwayyá nga manotolay nikayu ta áddè ta áddè?” kun ni Apu Kesu sù ira Kudio.

41Á kinagi na paga ni Apu Kesu sù ira karakalán nga Kudio, “Arák ku aleran yù paddáyo na tolay nikán. 42Ngam ammù gemma yù nonò naw, á ammù ta awán ta ángngiddù naw kâ Namarò. 43Á minayà nikayu ta pannakabaggi ni Namarò nga Yámà, ngam arán nawà alawatan. Á sangaw nu ajjan yù tanakuán nga umay megapu sù ure na lápay, aggina laguk yù alawatan naw. 44Egga panò laguk yù awayyá naw nga manguruk nikán, gapu ta yá galâ aleran naw yù paddáyo nayù ira ikáttole naw, ngam manakì kayu mapalurò sù ipakuá ni Namarò nikayu tapè málâ naw yù paddáyo nayù táttádday nga si Namarò?

45“Á arán naw laguk kagian ta sikán yù mangikeká nikayu kâ Namarò nga Yámà. Ari sikán yù mangikeká, nu ari galâ si Moyses, nga nangiyawâ sù netúratán nga tunung nga iddanamán naw. Si Moyses yù mangikeká nikayu, ta arán naw kurugan yù initúrâ na. 46Á nu kinuruk naw nakuan yù initúrâ na ngaw ni Moyses, á kurugan nawà gapay nakuan, gapu ta sikán yù kakágian na sù initúrâ na. 47Ngam nu arán naw kurugan yù initúrâ na, á kunnasi laguk ta manguruk kayu sù kagiak ku nikayu?” kun na.