Search form

Kuan 5:13

13Ngam arán na garè ammu nayù tolay nu asinni yù namammapiá kuna, ta napakáru yù ira tatolay tán, á dagarágâ nga nánaw si Apu Kesu.