Search form

Kuan 5:16

16Á yáyù nga napporay yù ira karakalán nga Kudio kâ Apu Kesu, á jinigirigâ da, gapu ta ággaw nga ággibannák da yù pamammapiá na sù matakì.