Search form

Kuan 5:18

18Á yáyù nga nappanà yù lusso nayù ira karakalán nga Kudio kâ Apu Kesu, á inigagánge ra papatáyan, nga ari lâ megapu sù arán na kinuruk nga kustombare ra ta meyannung sù ággaw nga ággibannák da, ngam megapu paga ta pangigittá na sù baggi na kâ Namarò, ta kinagi na ta si Namarò yù yáma na.