Search form

Kuan 5:21

21“Á kunnayà kâ Yámà, ta paginnanolayan na yù ira námmatay, ánna iddán na ira ta inángà tapè matolay ira. Á kunnian gapay yù akkuák ku, sikán nga Anâ na, ta paginnanolayak ku ánna tolayak ku yù ira nga ikáyâ ku tolayan.