Search form

Kuan 5:23

23tapè dayáwad dangà nayù ira ngámin nga tatolay ta kunnay sù áddáyo ra kâ Namarò nga Yámà. Á yù tolay nga ari maddáyaw nikán nga Anâ na, arán na gapay dayáwan yù Yámà nga naddok nikán.