Search form

Kuan 5:24

24“Kukurugán nga kuruk yawe nga kagiak ku nikayu. Yù tolay nga magginná ta ubobuk ku ánna manguruk kâ Namarò nga naddok nikán, mepattolay nga mepaggián kâ Namarò ta áddè ta áddè. Á aringin mokum, ta napakomá ngin yù liwiliwâ na, á ásigurán nen ni Namarò, á apan na sangaw nga mesipà kuna ta áddè ta áddè.