Search form

Kuan 5:25

25Á kuruk yù kagiak ku nikayu. Ngámin nga tatolay nga ari paga manguruk nikán, kunnay ta natay iren gapu ta nesinná ira kâ Namarò. Ngam ajjanin yù awayyá ra kunangane nga makaginná ta pagágál ku, á yù ira nga magginná ánna manguruk nikán nga Anâ ni Namarò, mepattolay ira nga mesipà kâ Namarò ta áddè ta áddè.