Search form

Kuan 5:3

3Á kitáru yù ira tatolay nga gipeddán nga máttakì nga naggián tán, nga buling, pilay, ánna yù ira natay yù gadduá na baggi ra, ta iddi-iddagád da lâ yù pappalung na danum.