Search form

Kuan 5:30

Yù ira Mangipakánnámmu kâ Apu Kesu

30Á kinagi na laguk ni Apu Kesu, “Arák ku mororay yù akkuák ku, ta si Namarò nga Yámà yù naddok nikán, á ta kun na kagian nayù Yámà nikán, kunnian galâ yù pamanunnù ku. Á yáyù nga matunung yù ámmanunnù ku, ta ari yù urè yù tuttulak ku, nu ari galâ yù ure nayù Yámà.