Search form

Kuan 5:35

35Á meyárik si Kuan ta isingan nga maggatang, ta pannawagan na yù nonò na tolay. Á pakaginná naw ngaw sù pangilayalayâ ni Kuan, nagayáyâ kayu ta mabì.