Search form

Kuan 5:37

37“Á yù Yámà nga naddok nikán, aggina gapay yù mangipakánnámmu sù meyannung nikán. Ngam sikayu, arán naw bulubugá gininná yù ngárál na, á arán naw nasingan.