Search form

Kuan 5:40

40Ngattá, ta manakì kayu manguruk nikán, á sikán yù makáwayyá nga manotolay nikayu ta áddè ta áddè?” kun ni Apu Kesu sù ira Kudio.