Search form

Kuan 5:44

44Egga panò laguk yù awayyá naw nga manguruk nikán, gapu ta yá galâ aleran naw yù paddáyo nayù ira ikáttole naw, ngam manakì kayu mapalurò sù ipakuá ni Namarò nikayu tapè málâ naw yù paddáyo nayù táttádday nga si Namarò?