Search form

Kuan 5:7

7Á simibbák yù matakì, á kinagi na kâ Apu Kesu, “Wan, Apu, ngam awán ta mangipay nikán sù danum ta pappalung na. Á pakáddè ku ta danum, ajjanin yù mapolu ánnè nikán,” kun na.