Search form

Kuan 6

Yù Pamakán ni Apu Kesu ta Límáribu nga Tatolay

Mattiu 14:13-21; Markus 6:30-44; Lukas 9:10-17

1Pappasá na danniaw, ajjan di Apu Kesu ánna yù ira tudduán na nga nanoli ta purubinsia na Galilia. Á ta tádday ággaw, minay ira ta dammáng na Bebay na Galilia, nga mangngágan gapay ta Tiberio. 2Á ajjan yù ira magaru nga tatolay nga jimináddán kâ Apu Kesu gapu ta nasingad da yù makapállâ nga pinagaddátu na ta pamammapiá na sù ira máttakì.

3Á pakáddè di Apu Kesu ánna yù ira tudduán na ta dammáng, giminon ira ta puddul, á nagitubang ira tán. 4Á maddaggunin yù piestá na Kudio nga panaddamád da ta pattalebák nayù daroban ni Namarò.

5Á pagitubang da, nerípâ ni Apu Kesu yù ira magaru nga tatolay nga mappángè nira. Á iniyabbû na laguk kâ Pilippi, “Sisaw yù pangápát tam ta ipamakát tam sawe ira magaru nga tatolay?” kun na. 6Á dán nga ammu ni Apu Kesu yù akkuán na sangaw, ngam yáyù iniyabbû na kâ Pilippi, tapè mepasingan nakuan yù pangikatalà ni Pilippi kuna. 7Á kinagi ni Pilippi kuna, “Á kunnasi laguk, Apu, ta napakáru ira. Á mássiki nu pígiá yù kuártu nga igátáng tam nakuan, á makúráng paga yù ipamakát tam sù ira tatolay, mássiki nu isinek tam ta ággibaddì nira,” kun na.

8Á si Andares yù tádday sù ira makituddu kâ Apu Kesu, nga wagi ni Simon Eduru. Á simibbák si Andares, á kinagi na kâ Apu Kesu, 9“Ajjan saw yù abbing nga egga kuna yù bálun na nga límá bullung nga pán ánna duá nga baddì nga sirá. Ngam pígiá lâ kapúnu na yian sù ira magaru nga tatolay?” kun na.

10Á kinagi na laguk ni Apu Kesu nira, “Pagitubangan naw ira bì,” kun na. Á nagitubang ira laguk, gapu ta aláwa yù kakáddapán. Á límáribu támma yù biláng da nga lálláki, nu ari nebiláng yù ira bábbay ánna ábbing ira. 11Á inâ na laguk ni Apu Kesu yù bálun nayù abbing. Á nakimállà kâ Namarò megapu sù iniyawâ na nga pán ánna sirá, á inipesinek na yù pán. Á nallabbuk yù pán ta pangisinek da sù ira tatolay. Á ta kunnay gapay sù sirá, ta iniddád da ira ta gustu ra nga kanan. 12Á kiminán ira ta áddè ta kabattuk da. Á kabalid da kiminán, kinagi ni Apu Kesu sù ira tudduán na, “Unnuran naw yù buná ra, tapè ari metabbà,” kun na. 13Á inunnuk da laguk yù buná ra, á mapulu duá yù lappi nga napannu sù buná ra.

14Á pakasingan nayù ira tatolay sawe pinagaddátu ni Apu Kesu, napállâ ira, á kinagi ra, “Aggina gemma yù ábbilinán ni Namarò nga initabbá na ngaw nga umay ta dabbuno!” kud da. 15Á natagenà ni Apu Kesu yù nonò da, ta gaputad da nakuan nga puersán nga mappatul nira. Á yáyù nga nánaw nga naguroray nga giminon ta puddul.

Yù Pallakák ni Apu Kesu ta Utun na Danum

Mattiu 14:22-33; Markus 6:45-52

16Á ta pajjibbà, minutù yù ira tudduán ni Apu Kesu ta aggik na bebay. 17Á gapu ta gabingin ánna awán paga si Apu Kesu nira, nappittà ira ta barangay, ta dumákì ira ta dammáng, nga manoli ta ili na Kapernium. 18Á pattake ra ta barangay, jimittál yù masikan nga paddák, á nappalapalung yù danum. 19Á pangilápák da sù barangay, annam nga kilometro támma yù kárayyu ra ta aggik. Á nasingad da si Apu Kesu nga mallakalakák sù utun na danum nga umay sù barange ra. Á nepallà yù assing da. 20Ngam kinagi ni Apu Kesu nira, “Sikán yaw. Ari kayu maganássing,” kun na. 21Á ayatán ira nga namattakay kuna ta barangay, á dagarágâ ira nga nakáddè ta aggik.

Si Apu Kesu yù Manotolay nga Meyárik ta Kanan na Tolay

22Á sù tádday ággaw, naggián lâ paga yù ira magaru nga tatolay nga nabattáng ta dammáng, nga magiddak kâ Apu Kesu. Ta nasingad da yù páno nayù ira tudduán ni Apu Kesu sù táttádday nga barangay nga ajjan tán, ánna ari nepattakay si Apu Kesu nira. Á yáyù nga iniddagád da lâ paga. 23Á ta pannawák, aru yù ira barangay nga jiminung nga naggapu ta Tiberio. Aranni yù áddungád da sù nakkákanán nayù ira tatolay ta pán ta kabalin ni Apu Kesu nabbalabálà kâ Namarò. 24Á pakánnámmu nayù ira tatolay ta awán lâ awán si Apu Kesu ánna yù ira tudduán na, á nakipattakay ira laguk sù ira barangay nga naddagâ tán, ta ed da aleran si Apu Kesu ta Kapernium.

25Á pakáddè nayù ira tatolay ta dammáng na bebay, nálek da si Apu Kesu. Á pakálek da kuna, kinagi ra, “Mesturu, káni yù ángem saw?” kud da. 26Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na nira, “Kukurugán nga kuruk yù kagiak ku nikayu. Ari yá ipagalek naw nikán, gapu ta nasingan naw ánna kánnámmuán naw yù kebalinán nayù makapállâ nga pinagaddátù ta arubáng naw. Ngam yá lâ ipagalek naw nikán yù kabattuk naw ta pán. 27Ari kayu nakuan mabbannabannák nga magala-alek sù kanan nga mabì malabbak. Aleran naw galâ yù tanakuán nga ákkatole naw nga mannanáyun, tapè mepattolay kayu kâ Namarò ta áddè ta áddè. Á sikán nga Kaká na ngámin na tatolay yù mangiyawâ sù ákkatole naw nga mannanáyun, ta sikán yù neddán ni Namarò nga Yámà sù pakáwayyâ,” kun ni Apu Kesu nira.

28Á yáyù nga iniyabbû da laguk kâ Apu Kesu, “Anni nakuan yù akkuám mi, tapè tuppálam mi yù ipakuá ni Namarò nikami?” kud da. 29Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na nira, “Yawe lâ yù ipakuá ni Namarò nikayu, ta ikatalà nawà, ta sikán yù jinok na saw,” kun na. 30Á pakaginná ra karannian, kinagi ra kuna, “Á anni laguk yù makapállâ nga ipasingam mu nikami, tapè manguruk kami nikaw? Anni laguk yù akkuám mu? 31Yù ira ngaw naggaká nittam, gári ta keggá ra ta kalállammatán, kinád da yù inipamakán na nira ni Lákay Moyses nga mangngágan ta manna, ta ajjan yù netúrâ nga, ‘Iniyawâ na nira yù kanad da nga naggapu ta lángì,’ ”+ kud da kâ Apu Kesu.

32Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Kurugán nga kuruk yù kagiak ku nikayu. Tanakuán yù manna nga iniyawâ ni Moyses, nga ari yù kanan nga ubobugak ku. Yù Yámà yù mangiyawâ nikayu sù kuruk nga kanan nga ubobugak ku, nga maggapu ta lángì. 33Á yù kuruk nga kanan nga iyawâ ni Namarò nga maggapu ta lángì yù umay saw dabbuno nga manotolay ta tolay,” kun ni Apu Kesu. 34Á kinagi ra kuna, “Apu, ta keggá mi nga matolay ta utun na dabbun, sigídá iddák kami ngè sawe kanan,” kud da.

35Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Sikán yù ubobugak ku nga kanan nga maggapu ta lángì. Sikán yù manotolay. Á yù ira nga umay makituddu ánna mangikatalà nikán, ari iren kun na mabisin ánna mapangál, á ari iren bulubugá magala-alek. 36Ngam sikayu, máwák nga kagiak ku lâ má yù kinagì nikayu, ta mássiki nu masingan nawà, awán galâ ta ángnguruk naw nikán.

37“Ngam yù ira ngámin nga iyawâ nayù Yámà nikán, aggira yù umay mesipà nikán. Á alawatak ku yù ngámin ira nga umay makituddu nikán, nga arák ku bulubugá papanáwan. 38Á yá iniyángè saw nga maggapu ta lángì, ta arák ku tuppálan yù urè, nu ari galâ yù ngámin nga ure nayù Yámà nga naddok nikán. 39Á yawe yù ure nayù naddok nikán, ta ásigurák ku yù ira ngámin nga tatolay nga iniyawâ na nikán, tapè awán bulubugá ta meyawáwán, ngam paginnanolayak ku ira galâ ta panguriánán nga ággaw, tapè mepattolay ira kâ Namarò. 40Ta yáyù ure nayù Yámà, ta aggira ngámin nga makituddu ánna mangikatalà nikán nga Anâ na, aggira mannanáyun nga mepattolay kuna ta áddè ta áddè. Á sikán yù mamaginnanolay nira ta panguriánán nga ággaw.”

41Á ta pakaginná nayù ira Kudio sù kinagi ni Apu Kesu, nga aggina yù kanan nga naggapu ta lángì, naddagaragim ira. 42Á kinagi ra, “Ari panò aggina si Kesu nga anâ di Kusè, ta ammu tam gemma di ammò na kâ innò na!” kud da. “Á ngattá laguk, ta kagian na ta naggapu ta lángì?” kud da.

43Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na nira, “Mattukkâ kayin nga maddagaragim. 44Awán ta umay makituddu nikán nu arán na agálán nayù Yámà nga naddok nikán, á paginnanolayak ku ta panguriánán nga ággaw. 45Ajjan yù netúrâ nga inipetúrâ ni Namarò sù ira ngaw ábbilinán na, nga kunniaw:

‘Aggira ngámin nga tatolay yù tudduán ni Namarò.’+

Á ngámin ira nga magginná ánna manguruk sù ituddu nayù Yámà, aggira yù umay mangikatalà nikán.

46“Á arák ku kagian ta nasingan na tolay si Namarò nga Yámà. Awán gemma ta nakasingan kâ Namarò nga Yámà, nu ari galâ sikán nga Anâ na nga naggapu ta gián na. 47Á kukurugán nga kuruk yù kagiak ku nikayu, ta mannanáyun nga mepattolay kâ Namarò yù ira nga mangikatalà nikán.

48“Sikán yù áttotole na tolay. Sikán yù manotolay, á yá keyarigák ku yù kanan na tolay. 49Á yù ngaw ira naggaká nikayu, mássiki nu kinád da yù ngaw kanan nga manna, ta pallakalakák da túrin ta kalállammatán, ngam natay ira galâ. 50Ngam yù kanan nga ubobugak ku, yáyù yù maggapu ta lángì nga umay saw, tapè ajjan yù awayyá na tolay nga kumán kuna, ánna ari matay. 51Sikán yawe kanan nga maggapu ta lángì. Nu kumán yù tolay sawe kanan nga ubobugak ku, mannanáyun nga mepattolay kâ Namarò ta áddè ta áddè. Á yù kanan nga iyawâ ku, yáyù yù baggì, nga metapil tapè matolay yù ira tatolay,” kun ni Apu Kesu.

52Á pakaginná nayù ira Kudio sù ubobuk ni Apu Kesu, makkakápereperang ira ta ubobuk, á kinagi ra, “Kunnasi panò yù ángngipakán na ta baggi na nittam, nga ari gemma makán?” kud da. 53Á yáyù nga kinagi ni Apu Kesu nira, “Kukurugán nga kuruk yù kagiak ku nikayu. Sikán nga Kaká na ngámin na tatolay, á ta ángngarigán, nu arán naw kanan yù baggì ánna arán naw inuman yù dágà, awán bulubugá ta áttole naw. 54Ngam yù ira ngámin nga kumán ta baggì ánna ámminum ta dágà, mannanáyun nga mepattolay ira kâ Namarò ta áddè ta áddè, á paginnanolayak ku ira ta panguriánán nga ággaw. 55Ta kuruk nga kanan yù baggì, ánna kuruk nga inuman yù dágà.

56“Á yù tolay nga kumán ta baggì ánna ámminum ta dágà, aggina yù mepaggián nikán, á sikán gapay yù mepaggián kuna. 57Á yù Yámà nga naddok nikán, aggina yù sigga-inángà nga manotolay, nga paggapuán nayù áttolè. Á yáyù nga matolayà megapu kuna. Á kunnian gapay sù ira ngámin nga kumán ta baggì, matolay ira megapu nikán. 58Ta sikán yù kanan nga naggapu ta lángì, nga dumá sù ngaw kinán nayù ira naggaká nittam, ta mássiki nu kinád da, ngam natay ira galâ. Ngam yù ira ngámin nga kumán sawe kanan nga ubobugak ku, mannanáyun ira nga mepattolay kâ Namarò ta áddè ta áddè.”

59Yáyù kinagi ni Apu Kesu sù pangituddu na ta ággagammungán na Kudio ta ili na Kapernium.

Yù Meyannung sù Áttolay nga Awán ta Áddè na

60Á ta pakaginná nayù ira siminuttul kâ Apu Kesu sù kinagi na, aru yù ira nga manakì sù kinagi na. Á naddagaragim ira, á kinagi ra, “Jikkù yù kagian na. Egga panò yù manguruk sù kagian na?” kud da. 61Á mássiki nu awán ta nakkagi kâ Apu Kesu, ngam ammu na lápay ta maddagaragim ira. Á yáyù nga kinagi na nira, “Ngattá, ta manakì kayu sù kagiak ku? 62Á anni laguk yù kagian naw sangaw nu masingan nawà nga umay ta lángì, nga manoli ta gián nga naggapuák ku? 63Yù Ikararuá ni Namarò yù manotolay ta tolay. Á yù sikan na baggi na tolay ánna yù pakáwayyá na, awán ta serbi ra. Yù bilin ni Namarò nga kinagì nikayu, yáyù yù manotolay nikayu ta áddè ta áddè megapu sù Ikararuá ni Namarò. 64Ngam ajjan nikayu yù ira nga ari manguruk,” kun na. Yáyù kinagi ni Apu Kesu nira, gapu ta áddè ngaw, dán nga ammu ni Apu Kesu yù ira nga ari manguruk kuna ánna yù tádday nga mappagápù kuna. 65Á kinagi na laguk ni Apu Kesu nira, “Yáyù gapu na nga kinagì nikayu ta awán ta umay manguruk nikán nu arán na iyawâ nayù Yámà nira yù ángnguruk da,” kun na.

66Á gapu ta panakì da sù ubobuk ni Apu Kesu, aru yù ira nalurâ nga siminuttul kuna, á nánaw ira nga aringin nepulupulù kuna. 67Á kinagi ni Apu Kesu sù ira mapulu duá nga sinudduán na, “Á sikayu, ikáyâ naw nga mánaw gapay?” kun na. 68Á simibbák si Simon Eduru, á kinagi na, “Apu, asinni paga panò dumá nga pakiyápuám mi nakuan? Ta sikaw lâ yù makáwayyá nga mangipakánnámmu sù ubobuk ni Namarò nga manotolay ta tolay ta áddè ta áddè. 69Á kuruk nga manguruk kami nikaw, ánna ammu mingin ta kuruk nga sikaw yù Mangilin nga jinok ni Namarò,” kun ni Eduru.

70Á pakkagi ni Eduru karannian, simibbák si Apu Kesu nira, á kinagi na, “Ari panò sikayu yù mapulu duá nga pinílì? Sikayu gemma, ngam ajjan nikayu yù tádday nga nagunagán ni Satanas.” 71Yáyù kinagi ni Apu Kesu ta meyannung kâ Kudas, nga anâ ni Simon Iskariote, ta nebiláng sù ira mapulu duá nga sinudduán na, ngam aggina yù mangipagápù kuna.