Search form

Kuan 6:1

Yù Pamakán ni Apu Kesu ta Límáribu nga Tatolay

Mattiu 14:13-21; Markus 6:30-44; Lukas 9:10-17

1Pappasá na danniaw, ajjan di Apu Kesu ánna yù ira tudduán na nga nanoli ta purubinsia na Galilia. Á ta tádday ággaw, minay ira ta dammáng na Bebay na Galilia, nga mangngágan gapay ta Tiberio.