Search form

Kuan 6:10

10Á kinagi na laguk ni Apu Kesu nira, “Pagitubangan naw ira bì,” kun na. Á nagitubang ira laguk, gapu ta aláwa yù kakáddapán. Á límáribu támma yù biláng da nga lálláki, nu ari nebiláng yù ira bábbay ánna ábbing ira.