Search form

Kuan 6:11

11Á inâ na laguk ni Apu Kesu yù bálun nayù abbing. Á nakimállà kâ Namarò megapu sù iniyawâ na nga pán ánna sirá, á inipesinek na yù pán. Á nallabbuk yù pán ta pangisinek da sù ira tatolay. Á ta kunnay gapay sù sirá, ta iniddád da ira ta gustu ra nga kanan.