Search form

Kuan 6:2

2Á ajjan yù ira magaru nga tatolay nga jimináddán kâ Apu Kesu gapu ta nasingad da yù makapállâ nga pinagaddátu na ta pamammapiá na sù ira máttakì.