Search form

Kuan 6:22

Si Apu Kesu yù Manotolay nga Meyárik ta Kanan na Tolay

22Á sù tádday ággaw, naggián lâ paga yù ira magaru nga tatolay nga nabattáng ta dammáng, nga magiddak kâ Apu Kesu. Ta nasingad da yù páno nayù ira tudduán ni Apu Kesu sù táttádday nga barangay nga ajjan tán, ánna ari nepattakay si Apu Kesu nira. Á yáyù nga iniddagád da lâ paga.