Search form

Kuan 6:23

23Á ta pannawák, aru yù ira barangay nga jiminung nga naggapu ta Tiberio. Aranni yù áddungád da sù nakkákanán nayù ira tatolay ta pán ta kabalin ni Apu Kesu nabbalabálà kâ Namarò.