Search form

Kuan 6:26

26Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na nira, “Kukurugán nga kuruk yù kagiak ku nikayu. Ari yá ipagalek naw nikán, gapu ta nasingan naw ánna kánnámmuán naw yù kebalinán nayù makapállâ nga pinagaddátù ta arubáng naw. Ngam yá lâ ipagalek naw nikán yù kabattuk naw ta pán.