Search form

Kuan 6:27

27Ari kayu nakuan mabbannabannák nga magala-alek sù kanan nga mabì malabbak. Aleran naw galâ yù tanakuán nga ákkatole naw nga mannanáyun, tapè mepattolay kayu kâ Namarò ta áddè ta áddè. Á sikán nga Kaká na ngámin na tatolay yù mangiyawâ sù ákkatole naw nga mannanáyun, ta sikán yù neddán ni Namarò nga Yámà sù pakáwayyâ,” kun ni Apu Kesu nira.