Search form

Kuan 6:31

31Yù ira ngaw naggaká nittam, gári ta keggá ra ta kalállammatán, kinád da yù inipamakán na nira ni Lákay Moyses nga mangngágan ta manna, ta ajjan yù netúrâ nga, ‘Iniyawâ na nira yù kanad da nga naggapu ta lángì,’ ” kud da kâ Apu Kesu.