Search form

Kuan 6:32

32Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Kurugán nga kuruk yù kagiak ku nikayu. Tanakuán yù manna nga iniyawâ ni Moyses, nga ari yù kanan nga ubobugak ku. Yù Yámà yù mangiyawâ nikayu sù kuruk nga kanan nga ubobugak ku, nga maggapu ta lángì.