Search form

Kuan 6:34

34Á kinagi ra kuna, “Apu, ta keggá mi nga matolay ta utun na dabbun, sigídá iddák kami ngè sawe kanan,” kud da.