Search form

Kuan 6:35

35Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Sikán yù ubobugak ku nga kanan nga maggapu ta lángì. Sikán yù manotolay. Á yù ira nga umay makituddu ánna mangikatalà nikán, ari iren kun na mabisin ánna mapangál, á ari iren bulubugá magala-alek.