Search form

Kuan 6:37

37“Ngam yù ira ngámin nga iyawâ nayù Yámà nikán, aggira yù umay mesipà nikán. Á alawatak ku yù ngámin ira nga umay makituddu nikán, nga arák ku bulubugá papanáwan.