Search form

Kuan 6:39

39Á yawe yù ure nayù naddok nikán, ta ásigurák ku yù ira ngámin nga tatolay nga iniyawâ na nikán, tapè awán bulubugá ta meyawáwán, ngam paginnanolayak ku ira galâ ta panguriánán nga ággaw, tapè mepattolay ira kâ Namarò.