Search form

Kuan 6:40

40Ta yáyù ure nayù Yámà, ta aggira ngámin nga makituddu ánna mangikatalà nikán nga Anâ na, aggira mannanáyun nga mepattolay kuna ta áddè ta áddè. Á sikán yù mamaginnanolay nira ta panguriánán nga ággaw.”