Search form

Kuan 6:45

45Ajjan yù netúrâ nga inipetúrâ ni Namarò sù ira ngaw ábbilinán na, nga kunniaw:

‘Aggira ngámin nga tatolay yù tudduán ni Namarò.’

Á ngámin ira nga magginná ánna manguruk sù ituddu nayù Yámà, aggira yù umay mangikatalà nikán.