Search form

Kuan 6:51

51Sikán yawe kanan nga maggapu ta lángì. Nu kumán yù tolay sawe kanan nga ubobugak ku, mannanáyun nga mepattolay kâ Namarò ta áddè ta áddè. Á yù kanan nga iyawâ ku, yáyù yù baggì, nga metapil tapè matolay yù ira tatolay,” kun ni Apu Kesu.