Search form

Kuan 6:53

53Á yáyù nga kinagi ni Apu Kesu nira, “Kukurugán nga kuruk yù kagiak ku nikayu. Sikán nga Kaká na ngámin na tatolay, á ta ángngarigán, nu arán naw kanan yù baggì ánna arán naw inuman yù dágà, awán bulubugá ta áttole naw.