Search form

Kuan 6:54

54Ngam yù ira ngámin nga kumán ta baggì ánna ámminum ta dágà, mannanáyun nga mepattolay ira kâ Namarò ta áddè ta áddè, á paginnanolayak ku ira ta panguriánán nga ággaw.