Search form

Kuan 6:57

57Á yù Yámà nga naddok nikán, aggina yù sigga-inángà nga manotolay, nga paggapuán nayù áttolè. Á yáyù nga matolayà megapu kuna. Á kunnian gapay sù ira ngámin nga kumán ta baggì, matolay ira megapu nikán.