Search form

Kuan 6:58

58Ta sikán yù kanan nga naggapu ta lángì, nga dumá sù ngaw kinán nayù ira naggaká nittam, ta mássiki nu kinád da, ngam natay ira galâ. Ngam yù ira ngámin nga kumán sawe kanan nga ubobugak ku, mannanáyun ira nga mepattolay kâ Namarò ta áddè ta áddè.”