Search form

Kuan 6:60

Yù Meyannung sù Áttolay nga Awán ta Áddè na

60Á ta pakaginná nayù ira siminuttul kâ Apu Kesu sù kinagi na, aru yù ira nga manakì sù kinagi na. Á naddagaragim ira, á kinagi ra, “Jikkù yù kagian na. Egga panò yù manguruk sù kagian na?” kud da.