Search form

Kuan 6:63

63Yù Ikararuá ni Namarò yù manotolay ta tolay. Á yù sikan na baggi na tolay ánna yù pakáwayyá na, awán ta serbi ra. Yù bilin ni Namarò nga kinagì nikayu, yáyù yù manotolay nikayu ta áddè ta áddè megapu sù Ikararuá ni Namarò.