Search form

Kuan 6:9

9“Ajjan saw yù abbing nga egga kuna yù bálun na nga límá bullung nga pán ánna duá nga baddì nga sirá. Ngam pígiá lâ kapúnu na yian sù ira magaru nga tatolay?” kun na.