Search form

Kuan 7

Yù ira Wáwwagi ni Apu Kesu nga ari Manguruk kuna

1Á ta kabalin na yaw, naddagâ si Apu Kesu nga nangituddu sù ira ili ánna babálay sù purubinsia na Galilia, ta molang na umay ta Judiya, gapu ta inigagánge ra papatáyan nayù ira karakalán nga Kudio tán. 2Á maddaggun yù piestá na Kudio nga mangngágan ta Piestá na Amíngán. 3Á yù ira wáwwagi ni Apu Kesu, kinagi ra kuna, “Ngattá, ta maggián ka saw? Napiá nu mánaw ka nga umay ta Judiya, tapè masingan nayù makituddu nikaw yù akka-akkuám mu. 4Ta yù tolay nga ikáyâ na nga meparámak, arán na gemma ilímak yù akkuán na. Umay ka laguk ta dakal nga ili, tapè mepasingan sù ira ngámin nga tatolay yù makapállâ nga akka-akkuám mu.” Yáyù kinagi nayù ira wáwwagi ni Apu Kesu. 5Ta mássiki yù ira wáwwagi na, ari ira paga manguruk kuna.

6Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Ari paga jimittál yù oras nga pappásingak ku ta ili na Jerusalem. Ngam sikayu, maguray lâ nga ággaw yù pappasingan naw. 7Ta ari sikayu yù ikalusso nayù ira tatolay nga ari manguruk kâ Namarò. Ngam sikán, ikalusso rangà, gapu ta sikán yù makkagi nira ta narákè yù akka-akkuád da. 8Umay kayu lápay, ta aringà lábbì umay, gapu ta ari paga oras nga pappásingak ku,” kun na. 9Á ta pakkagi na karannian, nabbattáng lábbì ta Galilia.

Yù Pakipiestá ni Apu Kesu ta Ili na Jerusalem

10Á ta páno nayù ira wáwwagi ni Apu Kesu nga minay nakipiestá ta Jerusalem, minay gapay nakipiestá si Apu Kesu, nga naguroray nga awán ta kepulután na, tapè ari mappasingan. 11Á yù ira karakalán na Kudio, ala-alerad da si Apu Kesu ta áppiestán. Á iniyabbû da sù ira kábulud da, “Sisaw gián na?” kud da. 12Á magaru yù ira tatolay nga makipiestá, á nakkaká-anasâ ira ta meyannung kâ Apu Kesu. “Aggina yù napiá nga tolay,” kun nayù ira káruán. Á “Ari,” kud da gapay nayù ira káruán, “ta ilogò na yù ira tatolay,” kud da. 13Ngam arád da lâ ipágginná yù ubobuk da nga meyannung kuna, gapu ta ikássing da sù ira karakalán na Kudio.

14Á pattangngá nayù piestá, minay si Apu Kesu sù mangilin nga kapilliá, nga nangituddu sù ira tatolay nga ajjan tán. 15Á napállâ yù ira karakalán na Kudio sù pangituddu na, á kinagi ra, “Ari bulubugá naggigiámmu yane tolay! Á kunnasi laguk ta napakáru yù kánnámmuán na?” kud da.

16Á yáyù nga simibbák si Apu Kesu, á kinagi na nira, “Yawe nga ituddù, ari nga maggapu sù nonò ku, ngam maggapu galâ sù nonò nayù naddok nikán. 17Á nu italákkuruk nayù tolay nga manuppál sù ipakuá ni Namarò kuna, kánnámmuán na nu si Namarò yù paggapuán nayù ituddù, onu maggapu galâ ta nonò ku. 18Á nu ubobugan na tolay yù uru-ure na lápay, yá lâ ikáyâ na yù keparáyo na. Ngam yù tolay nga ikáyâ na ta meparáyaw yù naddok kuna, á kuruk ngámin yù kagian na, nga awán bulubugá ta siri na,” kun ni Apu Kesu.

19Á kinagi na paga sù ira karakalán na Kudio, “Á ari panò sikayu yù iniddán na ngaw ni Moyses sù tunung ni Namarò? Ngam awán nikayu ta mamalurò sù tunung. Ngattá, ta igagánge nawà papatáyan?” kun ni Apu Kesu nira. 20Á simibbák yù ira magaru, á kinagi ra kuna, “Maguyung ka! Asinni panò mangigagángay nga mamapátay nikaw?” kud da. 21Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na nira, “Tádday lâ yù pinagaddátù sù ággaw nga ággibannák, ta pinammapiâ yù tolay nga natakì, á mapállâ kayu. 22Ngam sikayu, palurotan naw yù pakkugì naw sù ira ánâ naw ta mekawalu nga ággo ra, mássiki nu Sabadu nga ággibannák, gapu ta yáyù inituddu na ngaw ni Moyses nikayu. Ngam ari gemma si Moyses yù naggapuán nayù kustombare, nu ari galâ yù ira ngaw naggaká nittam. 23Á nu ángngarigán ta mabigarán yù baggi na tolay sù ággaw nga ággibannák tapè mapalurò yù tunung ni Moyses nga meyannung ta pakkugì na, ngattá laguk, ta mapporay kayu nikán nu pammapiák ku yù matakì sù ággaw nga ággibannák? 24Nu mamanunnù kayu, arán naw nakuan panunnután ta meyannung ta ánninganán naw, nu arán naw bì iyabbû ta olu yù meyannung ta kuruk, tapè kánnámmuán naw, ánna matunung yù ámmanunnù naw,” kun ni Apu Kesu nira.

Ari panò si Apu Kesu yù MakKiristu?

25Á yù ira tatolay ta Jerusalem, nakkaká-ubobuk ira laguk, á kinagi nayù ira káruán, “Ari panò aggina yù ala-alerad da, nga ikáyâ da papatáyan? 26Á innan nawè! Ajjanin nga magubobuk ta arubáng na ngámin na tatolay, ngam awán ta mamattukkâ kuna! Ammu ra panò ta kuruk nga aggina yù MakKiristu nga umay mammaguray nittam nga Israel? 27Ngam ari támma, ta ammu tam gemma yù naggapuán na, á nu duttál yù kuruk nga MakKiristu, awán ta makánnámmu sù paggapuán na,” kud da.

28Á ta pangituddu ni Apu Kesu paga sù mangilin nga kapilliá, inikáddagâ na laguk iniyássikan yù ubobuk na, á kinagi na sù ira tatolay, “Ammu nawà panò? Á ammu naw panò yù naggapuák ku? Ngam ari nga sikán yù maká-uray ta ángè saw, nu ari galâ si Namarò yù naddok nikán. Aggina yù kuruk nga napiá, á kuruk ngámin yù kagian na. Á aggina gapay arán naw ammu. 29Ngam sikán, ammù gemma, ta aggina yù naggapuák ku, á aggina yù naddok nikán,” kun ni Apu Kesu.

30Á ta pakaginná nayù ira karakalán na Kudio sù kinagi ni Apu Kesu, ikáyâ da gaputan. Ngam awán ta maggápù kuna, gapu ta ari paga yaw yù oras nga sinullà ni Namarò nga paggápù da kuna. 31Ngam aru yù ira tatolay nga nanguruk kuna. Á kinagi ra, “Egga panò yù tanakuán nga MakKiristu nga iddagát tam? Á nu ángngarigán ta duttál nakuan yù tanakuán nga MakKiristu, makapagaddátu panò ta makapállâ ánnè karanniawe nga pinagaddátu na? Awán!” kud da.

Jinok da yù ira Magguárdiá ta Maggápù kâ Apu Kesu

32Á pakaginná nayù ira Parisio sù kagakagian nayù ira tatolay ta meyannung kâ Apu Kesu, dagarágâ nga nattatádday ira sù ira kátannangán nga pári, á jinok da yù ira magguárdiá sù mangilin nga kapilliá, ta ed da gaputan si Apu Kesu. 33Á kinagi na laguk ni Apu Kesu sù ira tatolay, “Makipaggiánà lábbì paga ta baddì nikayu, ta maddaggunakin mánaw nga manoli sù naddok nikán. 34Á sangaw nu awánakin saw, ala-aleran nawà, ngam arán nawà málek, ta ari kayu makángay sù giák ku,” kun ni Apu Kesu nira.

35Á pakaginná nayù ira karakalán na Kudio sù kinagi na, nakkaká-ubobuk ira, á kinagi ra, “Sisaw panò angayán na nga arát tam pakángayán? Umay panò sù ira ikáttole tam nga makipaggián ta arayyu nga lugár sù ira nga ari Kudio, tapè tudduán na gapay yù ira nga ari Kudio?” kud da. 36“Anni panò yaw nga kagian na, nga alerat tam, ngam arát tam málek ánna ari ittam makángay sù angayán na? Anni panò yù kebalinán na?” kud da.

Yù Kebalinán nayù Danum nga Manotolay

37Á ta kaporianán nga ággo nayù piestá, nga nanginá nga ággaw, nanáddak si Apu Kesu ta arubáng nayù ira tatolay, á iniyássikan na yù ubobuk na, á kinagi na, “Nu egga yù tolay nga mapangál, umay laguk nikán, tapè penumak ku. 38Ta ajjan yù netúrâ sù bilin ni Namarò nga kunniaw: ‘Yù tolay nga mangikatalà nikán, ajjan yù kun na wek nga mallatuâ nga maggapu ta nonò na, nga manotolay ta áddè ta áddè,’ ”+ kun ni Apu Kesu. 39Á yawe nga wek nga inubobuk ni Apu Kesu, yá kebalinán na yù Ikararuá ni Namarò nga alawatad da sangaw nayù ira nga mangikatalà kuna. Ta ari paga neyawâ yù Ikararuá ni Namarò, gapu ta ari paga jimittál yù pangiparáyo ni Namarò kâ Apu Kesu ta panoli na ta lángì.

Naddurúmá yù Nonò nayù ira Tatolay ta Meyannung kâ Apu Kesu

40Á ta pakaginná nayù ira tatolay sawe nga kinagi ni Apu Kesu, kinagi nayù ira káruán, “Yawe tolay yù kuruk nga ábbilinán ni Namarò nga iddi-iddagát tam,” kud da. 41Á yù ira káruán, kinagi ra, “Aggina gemma yù MakKiristu nga jinok ni Namarò ta mammaguray nittam,” kud da. “Ari,” kun nayù ira káruán, “ta taga Galilia gemma, á Galilia panò yù paggapuán nayù MakKiristu? 42Ari panò netúrâ sù dán nga bilin ni Namarò ta yù MakKiristu yù ginaká nayù ngaw Patul Dabid, ánna Betlekem yù keyanatán na, nga ili ni Patul Dabid?” kud da. 43Á yáyù nga ari tangapareku yù nonò nayù ira tatolay ta meyannung kâ Apu Kesu. 44Á yù ira káruán, ikáyâ da nakuan gaputan, ngam awán paga bulubugá ta maggápù kuna.

Ari Manguruk yù ira Karakalán na Kudio

45Á nanoli laguk yù ira magguárdiá sù ira naddok nira nga Parisio ánna yù ira kátannangán nga pári. Á kinagi nayù ira Parisio nira, “Ngattá, ta arán naw ginápù, nga iyánge naw nakuan saw?” kud da. 46Á simibbák yù ira magguárdiá, á kinagi ra nira, “Awán ta tolay nga magubobuk ta kunnay sù ággubobuk na! Awán bulubugá ta kagittá na nga mangituddu!” kud da.

47Á kinagi nayù ira Parisio nira, “Nelogò kayu gapay ngam! 48Egga panò nikami nga karakalán ánna yù ira Parisio yù manguruk kuna, mássiki nu tádday? Awán. 49Danniaw ira nga magaru nga tumuttul kuna, ari ira naggigiámmu, á arád da ammu yù tunung ni Moyses, á yáyù nga mokum ira laguk,” kud da.

50Á ajjan gapay nira si Nikudemu, nga Parisio gapay, nga minay ngaw kâ Apu Kesu ta tangngá na gabi. Á pakaginná ni Nikudemu sù kinagi nayù ira kábulun na nga Parisio, simibbák, á kinagi na nira, 51“Nu kurugat tam yù tunung ni Moyses, arát tam nakuan panunnután ánna pagikaruan yù tolay, nu arát tam bì olu nga ginnán yù kagian na, tapè ammu tam yù akka-akkuán na,” kun na.

52Á simibbák yù ira kábulun ni Nikudemu, á kinagi ra kuna, “Taga Galilia ka panò gapay?” kud da. “Bibbiram mu laguk ta napiá yù dán nga netúrâ nga ubobuk ni Namarò, tapè kánnámmuám mu gapay ta awán bulubugá ta ábbilinán ni Namarò nga duttál nga maggapu ta Galilia,” kud da. 53Á kabalid da nagubobuk, nallalabbè ira nga katággitádday ta bale na.