Search form

Kuan 7:16

16Á yáyù nga simibbák si Apu Kesu, á kinagi na nira, “Yawe nga ituddù, ari nga maggapu sù nonò ku, ngam maggapu galâ sù nonò nayù naddok nikán.