Search form

Kuan 7:17

17Á nu italákkuruk nayù tolay nga manuppál sù ipakuá ni Namarò kuna, kánnámmuán na nu si Namarò yù paggapuán nayù ituddù, onu maggapu galâ ta nonò ku.