Search form

Kuan 7:19

19Á kinagi na paga sù ira karakalán na Kudio, “Á ari panò sikayu yù iniddán na ngaw ni Moyses sù tunung ni Namarò? Ngam awán nikayu ta mamalurò sù tunung. Ngattá, ta igagánge nawà papatáyan?” kun ni Apu Kesu nira.