Search form

Kuan 7:21

21Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na nira, “Tádday lâ yù pinagaddátù sù ággaw nga ággibannák, ta pinammapiâ yù tolay nga natakì, á mapállâ kayu.