Search form

Kuan 7:23

23Á nu ángngarigán ta mabigarán yù baggi na tolay sù ággaw nga ággibannák tapè mapalurò yù tunung ni Moyses nga meyannung ta pakkugì na, ngattá laguk, ta mapporay kayu nikán nu pammapiák ku yù matakì sù ággaw nga ággibannák?