Search form

Kuan 7:28

28Á ta pangituddu ni Apu Kesu paga sù mangilin nga kapilliá, inikáddagâ na laguk iniyássikan yù ubobuk na, á kinagi na sù ira tatolay, “Ammu nawà panò? Á ammu naw panò yù naggapuák ku? Ngam ari nga sikán yù maká-uray ta ángè saw, nu ari galâ si Namarò yù naddok nikán. Aggina yù kuruk nga napiá, á kuruk ngámin yù kagian na. Á aggina gapay arán naw ammu.