Search form

Kuan 7:29

29Ngam sikán, ammù gemma, ta aggina yù naggapuák ku, á aggina yù naddok nikán,” kun ni Apu Kesu.