Search form

Kuan 7:36

36“Anni panò yaw nga kagian na, nga alerat tam, ngam arát tam málek ánna ari ittam makángay sù angayán na? Anni panò yù kebalinán na?” kud da.